Det flertydige, det gådefulde og det drømmeagtige er karakteristisk for Lærke Lautas malerier. Farver vibrerer og flyder sammen. Omrids træder frem og fortoner sig. Og hvad enten Lauta arbejder figurativt eller abstrakt, kan vi altid ane et underliggende lag af noget andet, som vi aldrig helt får lov til at se.

Den stærkt fortyndede maling er et særkende ved Lautas malerier. Selvom malerierne er malet med akrylmaling, ligner de næsten akvareller. Og skønt farverne ofte er både mange, kraftige og kontrastfyldte, kan det næsten virke, som om vi ser dem gennem et filter. Malerierne får dermed et særligt skær af uvirkelighed.

I den forbindelse spiller også naturen en særlig rolle: En solgul plet, antydninger af horisontlinjer eller underlag, der i kraft af deres udflydende karakter minder om vand eller løst sand. Disse naturelementer harmonerer ikke altid med de figurer, vi kan identificere i malerierne, og de handlinger, der finder sted mellem dem. I stedet synes malerierne at skildre en række dobbelte rum, hvor der ikke er nogen klar grænse mellem ude og inde.

Malerierne bærer desuden præg af Lautas mangeårige arbejde med videomediet. Også i malerierne bliver der zoomet, framet og panoreret. Og der bliver stillet skarpt på enkelte dele, mens andre fremstår slørede. Dette gælder ikke mindst for de abstrakte malerier, som Lauta har arbejdet med gennem det seneste halve år. I nogle tilfælde er abstraktionerne blevet til ved at zoome ind på enkelte detaljer fra de figurative værker. Andre er blevet til gennem skitsearbejde, hvor skitsen er blevet brudt op, og enkeltdele er blevet skilt fra.

Lærke Lautas abstrakte malerier har ikke titler, men er fortløbende nummererede. Hendes figurative malerier har titler der ofte antyder en større fortælling, og som føjer nye lag til motivet frem for at forklare det. Lige som maleriernes slørede områder og skjulte lag bidrager de til at skærpe vores opmærksomhed og vores lyst til selv at digte med.

Lærke Lauta arbejder med maleri, video og installation. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2001, samt Cooper Union, NYC og Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam. Lærke Lauta har udstillet på en række kunsthaller og museer i Europa, Asien og USA, bl.a soloudstillinger på Museum of Contemporary art San Diego, Mills College Art Museum og St. Louis Art Museum. I Danmark har hun udstillet på Statens Museum for Kunst, Aros, Brandts, Nikolaj Kunsthal, Charlottenborg, Kunsthallen Gl. Strand, Århus Kunsthal, Esbjerg Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Vendsyssel Kunstmuseum mfl.

/ Text in english

The atmosphere in Lærke Lauta´s paintings are enigmatic, ambiguous and dreamlike. Colours vibrate and emulsify. Outlines appear and diminish. Regardless of whether Lauta works figuratively or abstractly there is always an underlying layer of something distant and never revealing.

The highly diluted paint is characteristic of Lauta’s paintings. Although the works are painted with acrylic, they almost resemble watercolours. There are often many hues, where the colours are powerful and contrast-filled, it´s almost like we see them through a filter giving the paintings a special tinge of the unreal.

In this connection, nature also plays a special role: A sun-yellow spot, hints of horizontal lines or ground, which through their smooth nature resemble water or loose sand. These natural elements do not always harmonise with the characters we can identify in the paintings and the actions that take place between them. Instead, the paintings seem to depict a number of double spaces, where there is no clear boundary between the interior and exterior.

The paintings also bear the mark of Lauta’s long-standing work with the film medium, as she is also here working with framing, zooming and panning. Some parts are sharpened while others appear blurry. This applies not least to the abstract paintings, that Lauta has been working on for the past six months. In some cases, the abstractions have been created by zooming in on details from the figurative works. Others have been created through sketch work, where the sketch has been broken up, and individual parts have been separated.

Lærke Lauta’s abstract paintings do not submit titles but are consecutively numbered. Her figurative paintings have titles, that often suggest a larger narrative, adding new layers to the subject rather than explaining it. Just like the blurred areas and hidden layers of the paintings, they help to sharpen our attention and our desire to continue with the narrative ourselves.

Lærke Lauta works with painting, film and installation. She graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2001, as well as Cooper Union, NYC and Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam. Lærke Lauta has exhibited at a number of art galleries and museums in Europe, Asia and the United States, including solo exhibitions at the Museum of Contemporary Art San Diego, Mills College Art Museum and St. Louis Art Museum. In Denmark exhibitions include Statens Museum for Kunst, Aros, Brandts, Nikolaj Kunsthal, Charlottenborg, Kunsthallen Gl. Strand, Århus Kunsthal, Esbjerg Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum and Vendsyssel Kunstmuseum. Coming solo exhibitions in 2020 include Horsens Kunstmuseum and Rønnebæksholm.