Lars Sarto Hempler udstiller i Galleri Lene Bilgrav. På udstillingen ”Act Natural” viser han en række helt nye malerier og tegninger. Det er farvemættede værker med ét gennemgående motiv, nemlig træer. Det er dog ikke naturalistiske gengivelser, man skal forvente. Hos Lars Sarto Hempler bliver træet reduceret og forenklet, og samtidigt er farverne intense og rigt tilstede, så værkerne befinder sig et sted imellem figuration og abstraktion.

Træer i byen, i haver, langs marker og på pladser er en uudtømmelig kilde til inspiration for Lars Sarto Hempler. Helst bruger han de træer, som på én eller anden måde har taget eller fået form efter de omgivelser, de befinder sig i. Det kan være træer, der bliver beskåret, så de kan bruges som espalier, eller de er blevet klippet i en bestemt form. Det kan også være træer, der er blevet formet af vind og vejr. Lars Sarto Hempler er optaget af træernes former, men hans værker kan også ses som betragtninger over, at vi i dette land stort set kun er omgivet at menneskeskabt natur, der på en eller anden måde eksisterer på menneskets præmisser.

Nok er motiverne i Lars Sarto Hemplers værker hentet fra den virkelige verden, men det lige så meget værket i sig selv og arbejdet med formen og især farverne, der er det centrale. Drivkraften i værkerne ligger i mødet mellem formen og farven. Farverne kan ligge i mange lag og er rigt tilstede i mange af værkerne. Flere steder er der et sammenspil mellem komplementærfarver og mellem lyse og mørke farver. Flere af værkerne nærmer sig et abstrakt udtryk, og de lever et liv i mere eller mindre afstand til motivernes oprindelige kontekst. I nogle af værkerne er der antydning af horisontlinje og perspektiv, og på den måde antydning af rum i værkerne. I andre er det figurative nærmest opløst, og farven er det, der definerer formen og ikke omvendt. Ved at befinde sig et sted mellem figuration og abstraktion tilfører Lars Sarto Hempler værkerne en spænding og giver dem en åbenhed i forhold til beskueren.

Lars Sarto Hempler (1978) er uddannet på University of Arts i London i 2000 og på Det Jyske Kunstakademi i 2006. Han bor og arbejder i Aarhus.

In English

Gallery Lene Bilgrav look forward to welcome you to the exhibition Act Natural featuring works by aarhusbased artist Lars Sarto Hempler. At the exhibition he will show a number of brand new paintings and drawings. These are colour-saturated works with one common motif – trees. However, these are not naturalistic renditions to be expected. Lars Sarto Hempler reduces and simplifies the motif, and at the same time he works with colours that are intense and richly present. This leaves the works somewhere between figuration and abstraction.

Trees in the city, in gardens, along fields and in squares are an inexhaustible source of inspiration for Lars Sarto Hempler. He prefers to use the trees that have somehow been given or taken shape according to the environment they are in. It can be trees that are pruned so that they can be used as trellis, or they have been cut in a certain form. It can also be trees that have been shaped by wind and weather. Lars Sarto Hempler is preoccupied with the shapes of the trees, but his works can also be seen as considerations that we in this country are surrounded by man-made nature which in exists on human terms.

Sure, the motifs in Lars Sarto Hempler’s works are taken from the real world, but it is just as much the work itself and the work with the form and especially the colours that is central. The driving force in the works lies in the meeting between form and colour. The colours can lie in many layers and are richly present in many of the works. In several places there is an interplay between complementary colours and between light and dark colours. Several of the works approach an abstract expression, and they live a life at a more or less distance from the motifs’ original context. In some of the works there is a hint of horizon line and perspective, and in that way a hint of space in the works. In others, the figurative is almost dissolved, and the colour is what defines the shape and not the other way around. By being somewhere between figuration and abstraction, Lars Sarto Hempler adds tension to the works and gives them an openness to the viewer.

Lars Sarto Hempler (1978) graduated from the University of the Arts in London in 2000 and from the Jutland Academy of Fine Arts in 2006. He lives and works in Aarhus.